Voldgiftsprocedurer

 • Oversigt. Voldgift er et alternativ til retssager, hvor en neutral person (voldgiftsmanden) lytter til og afgør parternes tvist. Voldgiftssager er beregnet til at give parterne en retfærdig høring på en måde, der er hurtigere og mindre formel end retssager. Følgende procedurer (“Voldgiftsprocedurerne”) gælder for alle voldgiftsprocesser, der involverer dig og POF.

 • Tvistbilæggelse før voldgift. POF er altid interesseret i at løse tvister i fordragelighed og på en effektiv måde. Så før du starter en voldgiftssag, foreslår vi, at du kontakter os for at forklare dit retskrav, da vi muligvis kan løse det uden behov for voldgift. Du kan kontakte os online eller på Match Legal, P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225, USA.

 • Administrator. Voldgiftsadministratoren er JAMS, en organisation, uden tilknytning til POF. JAMS formidler, men udfører ikke selv, voldgiften. Voldgiftsmanden, som skal høre og afgøre din tvist, vælges blandt JAMS' liste over neutrale voldgiftsmænd. For oplysninger om JAMS, bedes du besøge deres websted, https://www.jamsadr.com/. Oplysninger om JAMS' regler og gebyrer for tvistbilæggelse findes på JAMS' side med strømlinede voldgiftsregler og -procedurer, https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.

 • Gældende regler. Voldgiften er underlagt JAMS’ strømlinede voldgiftsregler og -procedurer (“JAMS-reglerne”), som ændret af disse voldgiftsprocedurer. Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser mellem JAMS-reglerne og disse voldgiftsprocedurer, skal voldgiftsprocedurerne have forrang. Men hvis voldgiftsmanden vurderer, at streng anvendelse af voldgiftsprocedurerne ikke ville resultere i en retfærdig voldgift, kan voldgiftsmanden træffe eventuel bestemmelse, der er nødvendig for at tilvejebringe en retfærdig voldgift, der er i overensstemmelse med JAMS-reglerne.

 • Indledning af en voldgiftssag. For at indlede en voldgiftssag mod POF, skal du udfylde en kort formular, indsende den til JAMS og sende en kopi til POF på Match Legal, PO Box 25458, Dallas, TX 75225, USA. For at få mere at vide om indledning af en voldgiftssag og for at få en formular til indledning af en voldgiftssag, bedes du besøge JAMS-webstedet og downloade formularen, der findes på: https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMSArbitrationDemand.pdf. Du kan repræsentere dig selv i voldgiftssagen eller få en advokat (eller anden repræsentant) til at optræde på dine vegne. Ved modtagelse af et voldgiftskrav kan POF fremsætte eventuelle modkrav, som denne måtte have mod den klagende part.

 • Oversigt. Du er ansvarlig for at betale din del af gebyrerne angivet i JAMS’ gebyroversigt for forbrugertvister. POF betaler alle andre gebyrer. Hvis dit krav mod POF er mindre end 1.000 USD , og du får medhold, betaler vi alle gebyrer. Hvis du mener, at du ikke har råd til JAMS’ gebyr, kan du ansøge JAMS om gebyrfritagelse.

 • Fremlæggelse af oplysninger. Hver part kan (a) anmode om relevante, ikke-fortrolige dokumenter fra den anden part, og (b) anmode om, at den anden part fremlægger detaljerede oplysninger om sine krav eller forsvar. Alle sådanne anmodninger om fremlæggelse af oplysninger skal forkyndes for den anden part inden for 21 dage efter udnævnelsen af voldgiftsmanden. Den besvarende part skal give den anmodende part alle relevante, ikke-fortrolige dokumenter, de anmodede detaljerede oplysninger og/eller eventuelle indsigelser mod anmodningerne inden for 15 dage efter modtagelse af anmodningerne. Eventuelle tvister vedrørende fremlæggelse af oplysninger eller anmodninger om forlængelser skal omgående indsendes til voldgiftsmanden til øjeblikkelig løsning. Ved afgørelse af eventuel tvist vedrørende fremlæggelse af oplysninger eller anmodning om forlængelse, skal voldgiftsmanden tage hensyn til karakteren, beløbet og omfanget af det underliggende voldgiftskrav, omkostningerne og anden indsats, der ville være involveret i at tilvejebringe den anmodede fremlæggelse af oplysninger, sagstidsplanen, og hvorvidt den anmodede fremlæggelse af oplysninger er nødvendig for passende forberedelse af et krav eller forsvar.

 • Kommunikation med voldgiftsmanden. Når der kommunikeres med voldgiftsmanden, skal parterne inkludere hinanden – for eksempel ved at inkludere den anden part i en telefonkonference og kopiere den anden part i eventuelle skriftlige indsendelser, såsom breve eller e-mails. I det omfang det er praktisk muligt, skal konferencer med voldgiftsmanden finde sted via telefonkonference eller e-mail. Envejskommunikation er ikke tilladt med nogen voldgiftsmand.

 • Fortrolighed. Efter enhver af parternes anmodning herom, skal voldgiftsmanden udstede et påbud, der kræver, at fortrolige oplysninger tilhørende enhver af parterne, der blev videregivet under voldgiften (uanset om i dokumentform eller mundtligt), ikke kan bruges eller videregives, undtagen i forbindelse med voldgiften eller en retssag for at håndhæve voldgiftskendelsen, og at eventuel tilladt arkivering af fortrolige oplysninger skal forsegles.

 • Voldgiftshøring. Parterne accepterer at give afkald på en mundtlig høring og indsender tvisten til voldgiftsmanden til en kendelse baseret på skriftlige indgivelser og andet bevismateriale, som parterne måtte aftale, medmindre en part skriftligt anmoder om en mundtlig høring inden for 10 dage efter udnævnelsen af voldgiftsmanden.

 • Voldgiftskendelse. Voldgiftsdommeren træffer en skriftlig afgørelse inden for 30 dage efter høringen eller, hvis der ikke blev afholdt nogen høring, inden for 14 dage efter at eventuelle indsigelser eller supplerende erklæringer forfalder. Afgørelsen skal tydeligt angive den tildelte fritagelse, om nogen, og indeholde en kort redegørelse for årsagerne til kendelsen.

Ønsker du den bedste oplevelse på mobilen?
Hent POF App'en
Community
Juridisk
Copyright 2001-2021 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH and PLENTY OF er registreret trademarks af Plentyoffish Media ULC